Meløy Næringsforum

Fortgang i utbedring av FV 17 Ørnes - Glomfjord

Næringslivet i Meløy er svært kritisk til at utbedring av veien forbi Glombergan er foreslått utsatt på ubestemt tid i Fylkesrådets forslag til økonomiplan for 2016-2019. Prosjektet har vært skjøvet ut i tid flere ganger, fra oppstart høst 2014/vår 2015 til 2017, og nå foreslått utsatt til etter 2019. Næringslivet mener det er uholdbart at et prosjekt som er så viktig for trafikksikkerhet og næringsutvikling i Meløy ikke er tatt med i økonomiplanen, og krever at utbedringen starter opp som forespeilet i 2017.

Fylkesvei 17 strekningen Ørnes – Glomfjord er en svært ulykkesbelastet strekning. I løpet av siste 20-års periode har det vært 4 dødsulykker, 5 ulykker med alvorlige personskader og 44 ulykker med lettere personskader, samt en rekke hendelser uten personskader på denne veistrekningen. Det er flere partier som er smale, uoversiktelige og som er utsatt for snø, is og steinras. Strekningen Glombergan – Setvikdalen er et særlig utsatt veiparti på veien mellom Ørnes og Glomfjord.

Veistrekningen har betydelig trafikk med årsdøgntrafikk på 1700, hvorav en betydelig andel er tungtrafikk til og fra Glomfjord Industripark og næringslivet på Halsa, bl.a. EWOS/Cargill og Pallefabrikken. Veistrekningen representerer en betydelig flaskehals for transport til og fra Glomfjord Industripark spesielt og for næringslivet i Meløy generelt. Rask, effektiv og sikker transport er en viktig forutsetning for bedrifter, og ikke minst viktig ved etablering av nye virksomheter.

Manglende utbedring er en hindring for videre utvikling av næringslivet i Meløy. Meløy er inne i en omstillingsprosess som følge av nedleggelsen av REC sine fabrikker i Glomfjord, og jobber aktivt for å finne nye muligheter for næringsvirksomhet for å erstatte de tapte arbeidsplassene. Ledige steinmasser etter den planlagte utbedringen av veistrekningen inngår i planene for den siste delen av omstillingsperioden. Meløy har behov for mer industriareal til de bedriftsetableringer det jobbes med, og steinmasser etter veiutbedring planlegges brukt i konkrete utviklingsprosjekt. Oppbygging av ny industri i Glomfjord og på Halsa vil komme hele regionen til gode, på samme måte som REC hadde betydelige ringvirkninger, særlig for Bodø, Rødøy og Gildeskål.

Næringslivet i Meløy representerer stor verdiskaping, anslagsvis omsetning er over 5 milliarder i 2015, og bidrar med store verdier til fellesskapet. Næringslivet i Meløy forventer en viss forutsigbarhet fra fylkespolitikerne og at de står ved sine tidligere prioriteringer. Utbedring av veistrekningen Ørnes – Glomfjord må startes opp i 2017 med utbedring av Glombergan – Setvikdalen, umiddelbart etterfulgt av utbedring av de andre to parsellene: Spildra – Eibukt og Neverdal - Selstad.