Meløy Næringsforum

Sommerbrev

Meløyseminaret

Meløy Næringsforum har lagt bak seg et halvår med stor aktivitet på en rekke områder. Det enkeltarrangementet som både har tatt mest tid og vært mest synlig er Meløyseminaret på Halsa 28. april. Seminaret ble arrangert for tredje gang, og er nå etablert som en viktig arena og et viktig treffpunkt for næringslivet i regionen. Seminaret startet med å sette fokus på utfordringer og muligheter for Meløy, så gikk vi over til landbasert industri og framtidsmuligheter, for så å avslutte med nye muligheter for næringsutvikling på kysten. Seminaret samlet om lag 100 deltakere, hovedsakelig fra næringslivet i Meløy. Også i år ble det delt ut næringspriser. Årets servicebedrift ble Mix Flipper Kiosk, Årets gründer ble Karin Rømo Sandvik i Gode Øyeblikk og Årets bedrift ble Yara Norge. Gratluererer så mye til alle tre!


Øvrige arrangementer

MNF arrangerte åpent næringslivstreff med tema næringspolitikk med om lag 50 deltakere i januar. Reidar Langmo innledet etterfulgt av debatt, der våre lokale politikere diskuterte hvordan legge til rette for en positiv næringsutvikling i Meløy og hva som er viktig politikk for næringsutvikling og innovasjon. I mars inviterte MNF til medlemsmøte med tema samferdsel, der Kjell Skjerve fra Vegavdelingen i Nordland innledet om samferdselsutfordringer i Meløy. MNF var også medarrangør på Gründerseminaret som Meløy Utvikling arrangerte på Støtt Brygge den 9. juni med ca 30 deltakere. Stine Estensen orienterte om Meløy Utvikling sine virkemidler for etablerere, lokale banker orienterte om finanisering og gründere delte sine erfaringer.


Infrastruktur og rammebetingelser for næringslivet

Infrastuktur og rammebetingelser er prioriterte tema i årets handlingsplan. MNF har vært pådriver for å få gjennomført forstudien «Næringsvennlig kommune». Prosjektrapporten som ble lag fram 13. mai viser at Meløy kommune har forbedringspotensiale på en rekke områder. Rapporten foreslo flere konkrete forbedringstiltak, og rådmannen bekreftet i møte 16. juni at forslagene vil bli fulgt opp. Noen forslag følges opp fra høsten av, mens andre tiltak må organiseres i prosjekter og har et lengre tidsperspektiv.

MNF har fulgt opp saken angående anvendelse av steinmassene etter Statens Vegvesen sine utsprengningene i Glombergan. Steinmassene representerer et potensiale som kan brukes til opparbeidelse av nye næringsareal. Oppstarten er utsatt til 2017, og dermed har næringslivet og kommunen litt bedre tid på seg for å finne gode prosjekter der disse steinmassene kan brukes. MNF hadde et positivt møte med kommunen og Meløy Utvikling, og det er nå en dialog med kommunen, næringslivet og Statens vegvesen om anvendelsesmuligheter. Til høsten inviterer MNF i samarbeid med kommunen til møte for interesserte.

MNF har satt større fokus på samferdsel i årets handlingsplan. Det er etablert en ressursgruppe for samferdsel bestående av Steffen Kildal, Egil Sørheim, Raymond Jenssen og Asbjørn Torrissen. Gruppen har utarbeidet en handlingsplan der følgende saker er prioritert: utbedring av Glombergan, rassikring Kilvik, unyttelse av overskuddsmasse fra Glombergan til næringsnyttige formål, opprettholde dagens hurtigbåtforbindelser, utredning angående tunnel Kilvik – Mo i Rana og bedre mobil- og fiberdekning i Meløy. Disse sakene er tatt opp i møter med partiledere/formannskapet og med ordfører og rådmann, og jobbes videre med til høsten.


Bolyst

Meløy har mange gode kvaliteter som bosted, og vi må synliggjøre disse for at ungdom og voksne skal ønske å bosette seg og jobbe i kommunen. Jobbmuligheter er selvsagt det aller viktigste, men i tillegg må Meløy være attraktivt som bosted. Daglig leder i MNF har i samarbeid med ansatte i Meløy kommune og Meløy Utvikling gjennomført en forstudie om bolyst på oppdrag fra Meløy Utvikling. Forstudien har gjennomgått bolystprosjekter andre steder og vurdert og foreslått innhold og tiltak i en bolystsatsing i Meløy. Daglig leder har også deltatt på et kurs i prosjekt- og prosessledelse som har munnet ut i et forprosjekt med tema bolyst som viderføres til høsten. Målet er at det skal settes i gang et eget hovedprosjekt med tema bolyst og omdømme i Meløy i løpet av 2016.


Kompetanse

MNF samarbeider fortsatt med Meløy videregående skole angående presentasjoner av yrker og bedrifter i Meløy på såkalt «åpen forelesning» på skolen. MNF har i samarbeid med rådgiverne ved ungdomsskolene i Meløy arrangert bedriftsbesøk i Glomfjord Industripark. Elever fra 10. klasse ved Ørnes skole, Glomfjord skole og Enga skole besøkte 4 av bedriftene i Glomfjord Industripark i januar. MNF deltar også på møtene i Kompetanseklynge Meløy som samler alle aktørene som jobber med utvikling av kompetanse i Meløy. Det jobbes videre med å utarbeide en kompetansestrategi og en plan for å drive fram kompetanseutvikling i både privat og offentlig sektor i Meløy.


Utvikling av Ørnes som handels- og servicesenter


MNF jobber i samarbeid med handelsstanden, og med støtte fra Meløy Utvikling, med utvikling av handelsnæringen i Meløy. Dette har vært flere samlinger, møter med ulike grupper og forskjellige tiltak innen profilering, samarbeid og utvikling av aktiviteter. Av konkrete ting er det utarbeidet et kart over handels- og servicebedrifter på Ørnes som kan vise tilreisende hvor de finner ulike tilbud. I samarbeid med Meløy Utvikling arrangerte MNF en workshop om utvikling av Ørnes somhandels- og servicesentrum den 29. april. Her deltok gårdeiere, butikkeiere og politikere. På bakgrunn av innledning fra Hanne Toftdahl fra Vista Analyse ble muligheter og utfordringer diskutert.


Olje- og gass- prosjekt


MNF samarbeider med MNU og MU om viderføring av forstudien innen olje- og gass med tanke på muligheter for Meløy innen denne næringen. Det ble bl.a. arrangert påskelunch for offshoreansatte.


Planer framover

Aktivitene fra vårhalvåret videreføres utover høsten. Nye næringslivstreff planlegges, og prosjektene skal følges opp. Det er valg i september og åpent debattmøte med tema nærigspolitikk 3. september. Samferdsel, videre arbeid med olje- og gassprosjektet, videreføring av nettverksprosjektet for handels- og service med kurs i Kundebegeistring 28. september og Meløyseminaret 2016 er andre oppgaver som står på dagsorden i høst.